Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN STELEN IS ZINLOOS

Gevestigd aan de Transistirstraat 56f, 1322 CG Almere

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 77783069.

De algemene voorwaarden van Stelen Is Zinloos kunt u lezen op https://steleniszinloos.nl/algemene-voorwaarden/

Artikel 1. Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden Stelen Is Zinloos worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

  1. StelenIsZinloos: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: StelenIsZinloos gevestigd aan de Transistorstraat 56f, te Almere, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 77783069
  2. opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan StelenIsZinloos de opdracht geeft tot het (doen) verrichten van werkzaamheden of het leveren van diensten;
  3. overeenkomst: de overeenkomst tussen StelenIsZinloos en de opdrachtgever;
  4. object/ locatie: het object/ locatie waarop de werkzaamheden van StelenIsZinloos betrekking heeft.
 Artikel 2. Algemeen

2.1. Deze algemene voorwaarden Stelen Is Zinloos gelden voor iedere overeenkomst tussen StelenIsZinloos en de opdrachtgever.
2.2. De onderhavige algemene voorwaarden Stelen Is Zinloos zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met StelenIsZinloos, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.
2.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.5. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. StelenIsZinloos en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

3.1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven.
3.2. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan StelenIsZinloos opgegeven eisen en specificaties en andere gegevens waarop StelenIsZinloos haar offerte baseert.
3.3. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
3.4. Voor de opdrachtgever zijnde een bedrijf zijn de vermelde prijzen of tarieven exclusief btw.

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst

4.1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever het aanbod van StelenIsZinloos schriftelijk of via de e-mail heeft aanvaard.

 Artikel 5. Looptijd van de lidmaatschappen en opzegging

5.1. Met de opdrachtgever zijnde een bedrijf of particulier wordt de overeenkomst aangegaan voor minimaal één jaar. Na het verstrijken van de looptijd van één jaar wordt het lidmaatschap automatisch verlengd.

5.2. Na één jaar kan het lidmaatschap middels schriftelijke opzegging jaarlijkse worden opgezegd.

Artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst

6.1. StelenIsZinloos zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. StelenIsZinloos zal de van overheidswege gestelde voorschriften en (veiligheids)eisen die van toepassing zijn op de door haar te verrichten werkzaamheden naleven.

6.2. StelenIsZinloos heeft het recht bij de uitvoering van de overeenkomst, derden in te schakelen, in overleg met de opdrachtgever.

6.3. StelenIsZinloos zal de opdrachtgever op de hoogte houden van de uitvoering van de opdracht en hem desgevraagd alle relevante inlichtingen verstrekken.
6.4. De medewerkers van StelenIsZinloos dan wel de door haar ingeschakelde derden dragen tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden de bedrijfskleding van StelenIsZinloos, tenzij vooraf schriftelijk anders is overeengekomen.
6.5. Indien StelenIsZinloos een strafbaar feit constateert, dan is StelenIsZinloos gerechtigd daarvan aangifte te doen.

Artikel 7. Verplichtingen van de opdrachtgever

7.1. De opdrachtgever dient StelenIsZinloos alle materialen te verstrekken en StelenIsZinloos alle autorisaties te verlenen die nodig zijn om de te verrichten werkzaamheden naar behoren uit te voeren. Indien dit niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken geschiedt, is de opdrachtgever hiervoor verantwoordelijk.
7.2. De opdrachtgever is gehouden StelenIsZinloos onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn. Tevens dient de opdrachtgever StelenIsZinloos te informeren over situaties die mogelijk een gevaar kunnen opleveren.
7.3. De opdrachtgever dient StelenIsZinloos de gelegenheid te geven de overeenkomst uit te voeren onder omstandigheden die voldoen aan de wettelijke (veiligheids)eisen.
7.4. Indien StelenIsZinloos gedurende de opdracht materialen van het object kwijtraakt, dan stelt StelenIsZinloos de opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk in kennis.

7.5. De opdrachtgever vrijwaart StelenIsZinloos voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 8. Honorarium

8.1. Indien geen vast honorarium is overeengekomen, dan zal het honorarium worden vastgesteld op grond van de vaste tarieven van StelenIsZinloos. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke tarieven van StelenIsZinloos, geldend voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht.

Artikel 9. Klachten

9.1. Klachten over uitgevoerde werkzaamheden dienen binnen een redelijke termijn nadat de werkzaamheden zijn verricht aan StelenIsZinloos kenbaar te worden gemaakt.
9.2. Na het indienen van de klacht dient de opdrachtgever StelenIsZinloos de gelegenheid te geven de gegrondheid van de klacht te onderzoeken.

Artikel 10. Annulering

10.1. Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert, dan worden annuleringskosten aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

Deze annuleringskosten bedragen: bij annulering 24 uur of langer voor de aanvang van de werkzaamheden: 10% van de overeengekomen vergoeding voor de opdracht; bij annulering korter dan 24 uur voor de aanvang van de werkzaamheden: 20% van de overeengekomen vergoeding voor de opdracht.

Artikel 11. Facturatie en betaling

11.1. Facturatie geschiedt per maand, tenzij anders is overeengekomen.
11.2. De opdrachtgever dient de van StelenIsZinloos ontvangen facturen te betalen binnen 30 dagen na de factuurdatum.
11.3. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt, dan kan StelenIsZinloos de uitvoering van de werkzaamheden opschorten totdat het volledige openstaande factuurbedrag is betaald. StelenIsZinloos is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die de opdrachtgever lijdt door deze opschorting. De opdrachtgever wordt schriftelijk of via de e-mail van een dergelijke opschorting op de hoogte gesteld.
11.4. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de gestelde betalingstermijn, dan is de opdrachtgever, na door StelenIsZinloos ten minste eenmaal te zijn aangemaand om binnen een redelijke termijn te betalen, van rechtswege in verzuim. In dat geval is de opdrachtgever, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke rente verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de opdrachtgever in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de opdrachtgever, voor zover de wet dat toelaat.
11.5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van StelenIsZinloos op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 12. Opschorting en ontbinding

12.1. StelenIsZinloos is bevoegd werkzaamheden op te schorten / de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt en de opdrachtgever geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling.
12.2. Voorts is StelenIsZinloos bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
12.3. StelenIsZinloos is bevoegd de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst op te schorten, indien na het sluiten van de overeenkomst StelenIsZinloos ter kennis is gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen.
12.4. StelenIsZinloos is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever surseance van betaling verzoekt of deze aan de opdrachtgever wordt verleend, ingeval de opdrachtgever failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, in geval de opdrachtgever niet in staat is aan zijn schulden te voldoen, overgaat tot beëindiging of liquidatie van zijn bedrijf, onder curatele wordt gesteld, of ingeval een bewindvoerder of curator wordt benoemd.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

13.1. StelenIsZinloos kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 15;
enige daad of nalatigheid van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de opdrachtgever te werk zijn gesteld.
13.2. StelenIsZinloos kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van storingen of gebreken aan bijvoorbeeld systemen van de opdrachtgever en/of de verbinding, door welke oorzaak ook.13.3. Indien de opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens StelenIsZinloos gehouden is, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van StelenIsZinloos daardoor direct of indirect ontstaan.
13.4. StelenIsZinloos is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat StelenIsZinloos is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.
13.5. De opdrachtgever is gehouden alle schade te vergoeden die StelenIsZinloos lijdt of die door StelenIsZinloos ingezette medewerkers lijden ontstaan als gevolg van omstandigheden, waarvan de opdrachtgever op de hoogte was of redelijkerwijs had kunnen zijn en waarvan hij StelenIsZinloos  niet in kennis heeft gesteld.
13.6. StelenIsZinloos aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien tegen het advies van StelenIsZinloos in, de opdrachtgever eist dat er toch bepaalde werkzaamheden doorgang moeten vinden.
13.7. StelenIsZinloos kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die inherent is aan dan wel onvermijdelijk is bij het door StelenIsZinloos op correcte wijze uitvoeren van de overeenkomst.
13.8. StelenIsZinloos is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
13.9. Indien StelenIsZinloos aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van StelenIsZinloos beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van StelenIsZinloos gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van StelenIsZinloos beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
13.10. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van StelenIsZinloos of haar ondergeschikten.

Artikel 15. Overmacht

15.1. Als gebeurtenissen die in feite buiten de macht van StelenIsZinloos liggen, dan wel niet aan haar doen en/of laten kunnen worden toegeschreven, worden in elk geval beschouwd: onwerkbaar weer als gevolg van welke weersomstandigheden dan ook; belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; belemmeringen in het vervoer; gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren; branden, storingen en ongevallen in het bedrijf van StelenIsZinloos; het verbranden van middelen van vervoer van StelenIsZinloos, het optreden van storingen daaraan, het betrokken raken bij ongevallen daarvan; het opleggen van heffingen, of het nemen door de overheid van andere maatregelen, wijzigingen in feitelijke omstandigheden teweeg brengende.
15.2. In geval van overmacht zal StelenIsZinloos niet gehouden kunnen worden tot het vergoeden van enige schade als een direct of een indirect gevolg daarvan en zal zij tevens ontheven zijn van haar verplichting tot het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden. Het zal van de omstandigheden van het geval afhangen of dat geheel, dan wel gedeeltelijk het geval zal zijn en zal blijven, dan wel of er slechts sprake zal zijn van een opschorting van uitvoering. Bij een zich voordoende mogelijkheid om alsnog en/of gewijzigd uit te voeren, zullen zowel StelenIsZinloos als de opdrachtgever, eventueel onder aanpassing van de door de opdrachtgever te betalen bedragen, gehouden zijn om die te benutten.
15.3. Voor zover StelenIsZinloos ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is StelenIsZinloos gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren.

Artikel 16. Intellectuele eigendomsrechten

16.1. De intellectuele eigendomsrechten op door StelenIsZinloos verstrekte bescheiden, zoals rapporten, advies, beschrijvingen e.d. blijven berusten bij StelenIsZinloos. De betreffende bescheiden zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van StelenIsZinloos worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.

Artikel 17. Geheimhouding

17.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.

Artikel 18. Slotbepalingen

18.1. Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden Stelen Is Zinloos zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de opdrachtgever na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.
18.2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
18.3. Op elke overeenkomst tussen StelenIsZinloos en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
18.4. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de opdrachtgever en StelenIsZinloos worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar StelenIsZinloos gevestigd is. Indien StelenIsZinloos een beroep doet op dit artikel, dan heeft de opdrachtgever zijnde een consument de mogelijkheid om binnen 1 maand voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen

Kijk voor meer informatie op www.steleniszinloos.nl

Stelen Is Zinloos

Voor al uw veiligheidsvraagstukken!

Menu